နာမည်ရေးနည်း မြန်မာဗျည်းသက်သက်(၃၂) လုံး အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့နေရာမှာ အခုအချိန်ထိ စဉ်း စားနေရတုန်းလား မပူနဲ့တော့ ရော့ဒီမှာ ကျနော်နဲ့အတူတူ လေ့လာကြရအောင်

နာမည်ရေးနည်း မြန်မာဗျည်သက်သက်(၃၂)

လုံး အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့နေရာမှာ အခုအချိန်

ထိ စဉ်းစားနေရတုန်းလား မပူနဲ့တော့ ရော့ဒီ

မှာ ကျနော်နဲ့အတူတူ လေ့လာကြရအောင်.

 

 

က = K ခ = Kh K = ခ ဂ,ဃ = G င = Ng

စ,ဆ = S ဇ,စ် = Z ည = Ny ဋ,တ = T ထ,ဌ =

Ht ထ,ဋ္ဌ = T ဒ,ဓ,ဍ, ဎ = D န,ဏ = N ပ = P ဖ

= Ph ဗ,ဘ = B မ = M

ယ = Y ရ = R လ,ဠ = L ၀ = W သ = Th ဟ =

H

 

 

ဗျည်းတွဲ(၆)မျိုး

၁။ ဗျည်းတစ်လုံးနောက်မှ Y ဆက်ပေးလျှင်

“ယပင့်” “ရရစ်” ဖြစ်၏။

ပုံစံ။ ။ Ky= ကျ ,ကြ Py=ပျ ,ပြ By=ဗျ ,ဗြ

Gy=ဂျ Phy=ဖျ ,ဖြ My=မ ျ ,မြ

၂။ ဗျည်းတစ်လုံးနောက်မှ W ဆက်ပေး

လျှင် “၀ဆွဲ” ဖြစ်၏။

ပုံစံ။ ။ Kw=ကှ Khw=ခှ Gw=ဂှ Sw=စှ,ဆှ

Zw=ဇှ ,စြှ Lw=လှ Ngw=ငှ Dw=ဒှ

၃။ဗျည်းတစ်လုံးရှေ့မှ H ထား၍ရေးလျှင်

“ဟထိုး”ဖြစ်၏။

ပုံစံ။ ။ Hng=ငှ Hny=ညှ Hn=နှ,ဏှ Hm=မှ

၄။ဗျည်းတစ်လုံးနောက်မှ Y,W ဆက်ပေး

လျှင် “ ယပင့် ၀ဆွဲ” “ရရစ် ၀ဆွဲ” ဖြစ်၏။

ပုံစံ။ ။ Kyw= ကျွ , ကြွ Pyw= ပျွ ,ပြွ Myw=

မျွ , မြွ

၅ ။ ဗျည်းရှေ့က H နှင့် ဗျည်းနောက်က Y

ဆက်ပေးလျှင် “ယပင့်ဟထိုး” “ရရစ်ဟထိုး”

ဖြစ်၏။

 

 

ပုံစံ။ ။ Hmy=မျှ , မြှ Hly=လျှ

၆။ဗျည်းရှေ့က H နှင့် ဗျည်းနောက်က W

ဆက်ပေးလျှင် “ဟထိုး၀ဆွဲ” ဖြစ်၏။

ပုံစံ။ ။ Hnw=နွှ Hlw=လွှ Hmw=မွှ

ကာရန်သရများ

a=အ , အာ, အား i = အိ, အီ , အီး u= ဥ, ဦ, ဦး

(ar=အာ, အား) (ee= အီ, အီး) (oo= ဦ ,ဦး)

e = အေ ,အေ့ , အေး e = အဲ , အဲ့ , အယ်

(ay-aye= အေ ,အေ့ , အေး) (ai = အဲ , အဲ့ ,

အယ်)

aw =အော့ ,အော် , အော an =အံ , အံ့

အက္ခရာအသတ်များ

et= က် in= င့် it =စ် i , ee = ည် int = င့် an = န် ,

မ် ai ( e ) = ယ် at = တ် , ပ် ant = န် , မ့်

သရနှင့်အသတ်များ

eik = -ိ တ် -ိပ် ( လုံးတင်တသတ် လုံးတင် ပ

သတ်)

ein = -ိန် -ိမ် ( လုံးတင်နသတ် လုံးတင်မသတ်)

ok(oke)= – ုတ် , – ုပ် (ချောင်းငင်တသတ်

,ချောင်းငင်ပသတ်)

ont(one , ohn )= -ုန် , -ုမ် (ချောင်းငင်နသတ် ,

ချောင်းငင်မသတ်)

auk=ေ-ါက်(သဝေထိုးရေးချကသတ်)

aung=ေ-ါင် (သဝေထိုးရေးချငသတ်)

aik= – ိုက်(လုံးတင်ချောင်းငင်ကသတ်)

aine , (ine)= – ိုင် (လုံးတင်ချေင်းငင်ငသတ်)

o , ( oe , oh )= – ို (လုံးတင်ချောင်းငင်)

ဗျည်း – ဗျည်းတွဲ နှင့် သရပေါင်းပုံနမူနာ

Ka = က ကာ ကာ း Ki = ကိ ကီ ကီး Ku= ကု

ကူ ကူး

Ke =ကေ ကေ့ ကေး Ke,=Kai ကဲ ကဲ့ Kaw =

ကော့ ကော် ကော

Kan =ကံ ကံ့ (Kant = ကံ့ ) Kya = ကျ ကျာ

ကျား Kyi = ကျိ ကျီ ကျီး

Kyu = ကျု ကျူ ကျူ း Kye = ကျေ့ ကျေ

ကျေး Kye,(Kyai) = ကျဲ ကျဲ့

Kyaw= ကျော ကျော့ ကျော် Kyan= ကျံ ကျံ့

(Kyant =ကျံ့) Kwa = ကွ ကွာ ကွား

Kwai= ကွိ ကွီ ကွီး Kwe =ကွေ့ ကွေ ကွေး

Kwe ,( Kwai )=ကွဲ , ကွဲ့

Kun=ကွံ , ကွံ့ (Kwan ဟုမရေးရ)

ဗျည်းနှင့် အသတ်ပေါင်းပုံနမူနာ

Ket = ကတ် Kin = ကင့် ကင် ကင်း ( Kint =

ကင့် ) Kit = ကစ်

 

 

Ki (Kee)= ကည် ကည့် ကည်း Kat =ကတ်

ကပ် Kan =ကန့် ကန် ကန်း , ကမ့် ကမ် ကမ်း

K (Kant= ကန့် ကမ် ) Kai,(Ke)=ကယ် ကယ့်

Kyet = ကြက်

Kyin= ကြင် ကြင့် ကြင်း (Kyint) =ကြင့် Kyit

=ကြစ်

Kyi , (Kyee) = ကြည့် ကြည် ကြည်း Kyat

=ကြတ် ကြပ်

Kyan = ကြန် ကြန့် ကြန်း ၊ ကြမ် ကြမ့် ကြမ်း

K (Kyant) = ကြန့် ကြမ့်

Kyai , (Key) = ကြယ် ကြယ့်

ဗျည်းနှင့်သရအသတ်ပေါင်းပုံနမူနာ

Keik =ကိတ် ၊ ကိပ် Kein = ကိန် ကိန့် ကိန်း ,

ကိမ် ကိမ့် ကိမ်း Keint =ကိန့် ကိမ်

KoK , (Koke) = ကုတ် ကုပ် Kon , (Kone ,

Kohn ) = ကုန် ကုန့်ကုန်း ၊ ကုမ် ကုမ့် ကုမ်း

Kont = ကုန့် , ကုမ့် Kauk= ကောက် Kaung=

ကောင် ကောင့် ကောင်း

Kaik= ကိုက် Kaing , ( Kine ) = ကိုင် ကိုင့်

ကိုင်း Ko ,( Koe ) =ကို ကို့ ကိုး

Kyeik= ကြိတ် ကြိပ် Kyein = ကြိန် ကြိန့်

ကြိန်း, ကြိမ် ကြိမ့် ကြိမ်း ၊ (Kyeint =ကြိန့် ကြိ

မ့်)၊

Kyok , (Kyoke)= ကြုတ်၊ ကြုပ် Kyon ,

(Kyone , Kyohn) = ကြုန် ကြုန့် ကြုန်း , ကြု

မ် ကြုမ့်ကြုမ်း

(Kyont= ကြုန့် ကြုမ်) ၊ Kyaik= ကြိုက် ၊

Kyaing (Kyine) = ကြိုင် ကြိုင့် ကြိုင်း ၊ Kyo (

Kyoe ) = ကြို ကြို့ ကြိုး ။

မှတ်ရန် ။ ။ (က)ချ ၊ ခြ ကို Khy ဖြင့် မရေးရ ၊

Ch ဖြင့်ရေးရမည်။

(ခ) ယှ ၊ ရှ ကို Hy , hr ဖြင့် မရေးရ ၊ Sh ဖြင့်

ရေးရမည်။

(ဂ) ၀ဆွဲ နသတ် အတွက် un ကိုသုံးရမည်။

“ထွန်း” ကို Tun ဟုရေးရမည်။Twan ဟုမရေး

ရ။

(ဃ) ၀ဆွဲတသတ်ကို ut ဖြင့်ရေးရပည်။

“ထွတ်” ကို Kut ဟုရေးရမည်။ Twat ဟုမ

ရေးရ။

(င) ထ = Ht အစား T တစ်လုံးတည်းဖြင့်

လည်း ရေးကြသည်။ ဖ= Ph အစား P တစ်

လုံးတည်း ဖြင့် လည်းရေးကြသည်။

 

 

ဥပမာ – မောင်ထင် = Mg Tin ။ ဦးဖေ = U Pe

စသည်ဖြင့်ရေးသားကြသည်။ ခ = Kh အ

စား K တစ်လုံး တည်း ရေးသားကြသည်။

ဥပမာ – Ma Kin =မခင်။

အထူးမှတ်ရန်။ ။

မြန်မာဘာသာတွင် စာရေး အမှန် ၊ စာဖတ်

အသံ ဟုဆိုသည့်အတိုင်း ရေးသောအခါ

သတ်ပုံ မှန်အောင်ရေး၍ ဖတ်သောအခါ အ

သံကို အများ ဖတ်နေကျအသံအတိုင်း ဖတ်

ကြရသည်။

ဥပမာ။ ။

ညောင်လေးပင် ကို ညောင်လေးဘင်ဟု

ဖတ်၍

ရေကျော် ကို ရေဂျော် ဟုဖတ်၏။

မန္တလေး ကို မန်းဒလေး ဟုဖတ်၏။

ကြားတောရလမ်း ကို ဂျားတောရလမ်း ဟု

ဖတ်၏။

သို့ရာတွင် အထက်ပါနာမည်များကို အင်္ဂ

လိပ် ဘာသာဖြင့် ရေး သား သောအခါသတ်

ပုံအမှန်ကိုမကြည့် ဘဲအသံထွက် အ တိုင်း

(ဝါ) ဖတ်သည့် ပြောသည့် အသံအ တိုင်း

လိုက်၍ ရေးရကြောင်း အထူးသ တိပြု ရပေ

မည်။

ဥပမာ။ ။

ညောင်လေးပင် = Nyaunglebin

ရေဂျော် =Yegyaw

မန္တလေး =Mandalay

ကြားတောရလမ်း = Gyatawya Streetစ

သည်ဖြင့်သတ်ပုံမလိုက်ဘဲအသံကိုလိုက်

၍ရေးရလေသည်။

မြန်မာနာမည်ရေးနည်းအထွေထွေဗဟုသုတ

၁။ မြန်မာလူနာမည်များကိုရေးရာ၌ အသံ

ထွက်စာလုံးတိုင်းကို Capital Letter ခေါ်

စာလုံးကြီးဖြင့်စ၍ရေး ရမည်။

စာလုံးပေါင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်မရေးရ။

ပုံစံ။ ။ Maung Thaung Lwin =မောင်သောင်း

လွင်

Ma Tin Yee = မတင်ရီ

U Aye Maung = ဦးအေးမောင်

Daw Mya Kyi = ဒေါ်မြကြည်

Khin Soe Myint = ခင်စိုးမြင့်

Ma Than Hlaing = မသန်းလှိုင်

၂။ ဘုန်းကြီး သီလရှင်တို့ ဘွဲ့နာမည်များ

တွင် ရှေ့ဆုံး အက္ခရာတစ်လုံးကိုသာ စာ လုံး

ကြီးဖြင့်ရေး၍ တဆက်တည်း စာလုံးပေါင်း

ရမည်။( လူကဲ့သို့ တစ်လုံးချင်းမရေးရ ၊ မှား

တတ်သည်။)

ပုံစံ။ ။Ashin Thumana =အရှင်သုမန

U Khemeinda = ဦးခေမိန္ဒ

ဆရာတော် ဦးဉာဏ ။ (Ven U Nyana ကို

Venerable – ဗင်း- န်ရ်ဘဲလ် ဟုပြောရဖတ်ရ

သည်။ ရိုသေလေးစားသောအားဖြင့် ဘုန် း

ကြီးဘွဲ့ရှေ့တွင် ထားရေးကြသည်။

U Khemeinda =ဦးခေမိန္ဒ

Shin Thawbana=ရှင်သောဘဏ

Koyin Zawana=ကိုရင်ဇ၀န

Daw Thilasari=ဒေါ်သီလစာရီ

Ma Nyanawadi=မဉာဏ၀တီ

Ma Kinsana=မကဉ္စန

Ma Kulawadi=မကုလ၀တီ

Daw Nyanasagi=ဒေါ်ဉာဏစာဂီ

 

 

၃။ ရာထူးအလုပ်အကိုင်တို့ကို နာမည်ရှေ့က

ထည့်၍ ခေါ်ဝေါ်ရေးသားသောအခါ ၄င်းရာ

ထူးအလုပ်အကိုင်၏ အစဆုံးအက္ခရာတစ်

လုံးကိုသာ စာလုံးကြီးဖြင့်ရေးရ၍တဆက်

တည်းစာလုံးပေါင်းရသည်။

ပုံစံ။ ။ ဆရာမ Sayama Ma Tin Yee =မတင်

ရီ

Sayagyi U Aye Maung = ဆရာကြီးဦးအေး

မောင်

Saya U Kyaw Tint= ဆရာဦးကျော်တင့်

Bogyoke Aung San=ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း

Yebaw Kyaw Win= ရဲဘော်ကျော်၀င်း

Sayadaw U Zawtika= ဆရာတော်ဦးဇောတိ

က

Phongyi U Khemeinda= ဘုန်းကြီးဦးခေမိန္ဒ

Ubazin U Nyana=ဦးပဉ္စင်းဦးဉာဏ

Koyin Shin Kethara= ကိုရင်ရှင်ကေသရ

Sayagyi Daw Thilasri = ဆရာကြီးဒေါ်သီလ

စာရီ

Syalay Daw Nyanawadi=ဆရာလေး ဒေါ်

ဉာဏ၀တီ

 

 

၄။မြို့ ရွာ လမ်း အဆောက်အအုံ၏ အမည်

များတွင် အစဆုံးအက္ခရာတစ်လုံးကိုသာ စာ

လုံးကြီးဖြင့်ရေး၍ တဆက်တည်းစာလုံး

ပေါင်းရသည်။အသံထွက်အတိုင်းစာလုံ း

ပေါင်းရသည်။

ပုံစံ။ ။ Pyuntaza = ပြွန်တန်ဆာ

Nyaunglebin= ညောင်လေးပင်

Bago= ပဲခူး

Yedashe= ရေတာရှည်

Kanyutkwin= ကညွတ်ကွင်း

Mandalay= မန္တလေး

Seikpyangyi Village= ဆိတ်ပြန်ကြီးရွာ

Lay- ein Zu Village= လေးအိမ်စုရွာ

Ngabyema Village=ငါးပွမေရှာ

Payangazu Street=ဘုရားငါးဆူလမှး

Theinpyu Street=သိမ်ဖြူလမ်း

Gyatawya Street =ကြားတောရလမ်း

Shwedagon Pagoda=ရွှေတိဂုံဘုရား

Sulay Pagoda= ဆူးလေဘုရား

Seindaungpyan= စိန်ဒေါင်းပျံ(သင်္ဘော)

Aungteza= အောင်တေဇ(သင်္ဘော)

၅။ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် နာမ်ပုဒ်များကို စုပေါင်း

၍မှည့်ခေါ်ထားသော အဆောက်အအုံ ၊ အ

သင်း ၊ရုံး ၊ ရာထူး အမည် များတွင် နာမ်ပုဒ်

တိုင်း ကို စာလုံးကြီး ဖြင့် စရေးရမည်။

ပုံစံ ။ ။ Bahan State High School =ဗဟန်း

အစိုးရအထက်တန်းကျောင်း။

World Peace Pagoda= ကမ္ဘာအေးဘုရား

Union Bank of Myanmar=ပြည်ထောင်စု

ဘဏ်တိုက်

National Housing Board= ပြည်သူ့အိုးအိမ်

အဖွဲ့

Buddhist Scholar Society=ဗုဒ္ဓဝါဒ

သုတေသနအဖွဲ့

Head Master=ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး

Member of Parliament = ပါလီမန်အမတ်

Deputy Commissioner = အရေးပိုင်

General Secretary = အကျိုးဆောင်ချုပ်

Prime Minister =၀န်ကြီးချုပ်

ရုံးကိစ္စလျှောက်လွှာများတွင် လူနာမည် ၊ မြို့

ရွာအမည်များ ကို ပုံနှိပ် စာလုံးကြီး သက်

သက်ဖြင့် သာရေးသားကြလေသည်။

လျှောက် လွှာများ၌( In Block Letters ) စာ

လုံးကြီးဖြင့်ရေးပါဟု အထူးမှာ ထားတတ်

ကြသည်။

 

 

ပုံစံ ။ ။ MAUNG WIN MAUNG =မောင်၀င်း

မောင်

MAUNG HEIN ZAY YAR =

မောင်ဟိန်းဇေယျာ

MAUNG SEIN WIN = မောင်စိန်၀င်း

MA TIN YEE= မတင်ရီ

MANDALAY= မန္တလေး

YANGON= ရန်ကုန်

KYUAKSE = ကျောက်ဆည်

THAZI =သာစည်

မူရင်း ဆရာ အား ရိုသေးလေးစား crd ပေး

ပါသည်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *